Algemene voorwaarden - Start advocatuur & mediation | Rosmalen

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Start advocatuur & mediation en een opdrachtgever.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Start advocatuur & mediation (of: “de eenmanszaak”) en een opdrachtgever, inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten tenzij hiervan schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Start advocatuur & mediation werkzaam zijn of waren.
 3. Start advocatuur & mediation is een eenmanszaak en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van  Advocaten worden gesteld. De eenmanszaak bestaat uit mr. L.M. Bakker. De werkzame advocaten van Start advocatuur & mediation zijn ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag.  Tel 070- 3353535, info@advocatenorde.nl.
 4. Start advocatuur & mediation is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de  opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan de opdrachtgever en  de opdrachtgever deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.

Artikel 2: Opdrachten en aansprakelijkheid

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW,  uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak Start Advocatuur & Mediation. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee  of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt algeheel uitgesloten enige (al dan niet hoofdelijke) aansprakelijkheid van een medewerker van de eenmanszaak die de opdracht niet ingenomen, aanvaard en/of aangenomen en/of uitgevoerd heeft.
 2. De opdrachtgever zal zich op eerste verzoek van Start advocatuur & mediation deugdelijk dienen te legitimeren.  De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van door hem of haar aan Start advocatuur & mediation verstrekte informatie.
 3. Opdrachten aan Start advocatuur & mediation leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.  Start advocatuur & mediation  geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak. Ook geeft Start advocatuur & mediation geen  kans-inschatting.
 4. Met Start Advocatuur & Mediation, in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen, gelden als  richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 5. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde  gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt  de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. Zowel de opdrachtgever als  Start advocatuur & mediation kan de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Start advocatuur & mediation heeft in beide gevallen het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden tot de opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de opdrachtgever (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
 8. Start advocatuur & mediation zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten.  Start advocatuur & mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Start advocatuur & mediation aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 9. Iedere aansprakelijkheid van Start advocatuur & mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van Start advocatuur & mediation wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Start advocatuur & mediation beperkt tot een bedrag van € 15.000,00 of, indien het in totaal door Start advocatuur & mediation in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000,00.
 10. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Start advocatuur & mediation aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Start advocatuur & mediation afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Start advocatuur & mediation in verband met die verzekering draagt.
 11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.  Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de  resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Start advocatuur & mediation tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De opdrachtgever is gehouden om  Start advocatuur & mediation de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 12. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Start advocatuur & mediation binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 13. Om de continuïteit van de dienstverlening jegens haar cliënten te waarborgen heeft Start advocatuur & mediation een samenwerking gevonden met mr. A. Van Tuijn van A van Tuijn advocatuur en mediation te ‘s-Hertogenbosch die zal optreden als vervanger in geval van ontstentenis van de behandelend advocaat van Start advocatuur & mediation.

Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Start advocatuur & mediation aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.
 2. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Start advocatuur & mediation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4: Borgsom/voorschot

 1. Start advocatuur & mediation zal met haar werkzaamheden beginnen c.q. deze voortzetten nadat de opdrachtgever zekerheid zal hebben gesteld door middel van betaling van een voorschot. De hoogte ervan zal per zaak en in redelijkheid worden vastgesteld. Het voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever jegens Start Advocatuur & Mediation. Start advocatuur & mediation heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande declaraties.
 2. Tijdens de behandeling van de zaak ontvangt de opdrachtgever maandelijks een declaratie wegens  verrichte werkzaamheden en kosten. Indien er sprake is van een geringe hoeveelheid werkzaamheden  in een bepaalde maand, zullen deze in de daaropvolgende maand(en) bij de opdrachtgever in rekening  gebracht worden.

Artikel 5: Honorarium

 1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt het honorarium, dat de opdrachtgever aan  Start advocatuur & mediation dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met  de door Start advocatuur & mediation jaarlijks vast te stellen uurtarieven.
 2. Start advocatuur & mediation zendt eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen veertien (14) dagen na declaratiedatum, te zijn voldaan. Bij te late betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Mocht er niet tijdig betaald zijn, dan is de opdrachtgever een vertragingsrente  verschuldigd die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien rekeningen niet tijdig worden voldaan, zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel beëindigd. Start advocatuur & mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 3. Indien een opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van de aanmaning, zoals bedoeld in art. 6:96 lid 6 BW, de declaratie niet voldoet, komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van opdrachtgever. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor zover dat van toepassing is. Voor zover voornoemd besluit niet van toepassing is, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste € 250,00.
 4. Start advocatuur & mediation heeft geen derdengeldrekening en houdt geen gelden ten behoeve van de opdrachtgever onder zich.

Artikel 6: Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Start advocatuur & mediation staat ook opdrachtgevers bij op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘toevoeging’ genoemd). Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
 2. Een toevoeging wordt niet eerder aangevraagd dan na overleg met opdrachtgever. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Start advocatuur & mediation bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te  verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
 3. Indien de Raad voor Rechtsbijstand het verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand toekent is de opdrachtgever  de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, te vermeerderen met verschotten en de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 4. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de  opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Start advocatuur & mediation met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
 5. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan de  opdrachtgever als het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor de opdrachtgever gewerkte uren.

Artikel 7: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig (30) dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 8: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

 1. Start advocatuur & mediation is gebonden aan de bepalingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”).
 2. Start advocatuur & mediation is op grond van de Wwft verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten.
 3. Start advocatuur & mediation kan krachtens de Wwft verplicht zijn de cliënt te identificeren en de identificatie te verifiëren. De cliënt dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Start advocatuur & mediation zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft.
 4. De cliënt accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Start Advocatuur.
 5. Op Start advocatuur & mediation rust een terugmeldingsplicht. Indien Start advocatuur & mediation vaststelt dat UBO-gegevens in het register niet correct of volledig zijn, dient dit te worden gemeld aan de Kamer van Koophandel.

Artikel 9: Archivering van dossiers

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtgever – bij beëindiging van werkzaamheden van Start advocatuur & mediation – de van hem/haar afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken op kantoor ophalen na ondertekening van een ontvangstbevestiging.
 2. Start advocatuur & mediation zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste zeven jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren, daarna zullen de dossiers worden vernietigd.

Artikel 10: Klachten en Geschillenregeling

 1. Op de dienstverlening van Start advocatuur & mediation is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van  toepassing. Door het aangaan van een overeenkomst met Start advocatuur & mediation aanvaardt de opdrachtgever  de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 2. De opdrachtgever dient eventuele klachten eerst schriftelijk in te dienen binnen drie maanden na het  moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. Dit geldt ook voor onvrede met de hoogte van een ontvangen declaratie. Bij gebreke aan een tijdige reactie binnen deze drie maanden komt deze mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de klachten- en geschillencommissie te vervallen en is Start advocatuur & mediation gerechtigd om de vordering voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 3. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Start advocatuur & mediation zal de klacht binnen vier weken schriftelijk afhandelen. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat  Start advocatuur & mediation de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost, dan kan de klacht voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur. De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Start advocatuur & mediation indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De klachten- en geschillencommissie behandelt de klacht overeenkomstig een reglement. Het adres van deze commissie is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aldaar is het  reglement op te vragen.
 4. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever  is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de  Geschillencommissie stort. Doet de opdrachtgever dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Artikel 11: Overig

 1. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de opdrachtgever verwijst,  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg- opdrachten.
 3. De rechtsverhouding tussen Start advocatuur & mediation en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.  In het geval geschillen om welke reden dan ook niet beslecht worden door de Geschillencommissie  Advocatuur als bedoeld in artikel 9.3, zullen de geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

Heb je juridisch advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact met Lisette op